Organizace výuky

 

Český jazyk a matematika - Montessori práce

Na začátku školního roku se při práci v hodině spojeném s rozhovorem dítěte a učitele zjistí stav vědomostí, znalostí a dovedností každého dítěte zvlášť. Na základě tohoto rozhovoru je každému dítěti vypracován jeho vlastní individuální studijní plán, kde jsou zohledněny individuální potřeby daného dítěte. Tak se nestane, že se dítě znovu učí něco, co už umí, ale může plynule pokračovat dál. Současně to znamená, že děti, které potřebují více času na kvalitní zvládnutí učiva, tento čas mají a děti, které postupují rychleji, nemusí na nikoho čekat.

Může se stát, že dítě zvládne učivo "svého" ročníku dříve než s koncem školního roku. V takovém případě je do plánu doplněno navazující učivo z následujícího ročníku, případně se pokračuje s dalším rozšiřujícím učivem. Výstupy po 3. a 5. ročníku jsou závazné.  

Děti ze svého plánu (tento vychází ze ŠVP a výše popsaných rozhovorů dětí s učitelem) dle svého uvážení vybírají , čemu se v danou chvíli budou při výuce věnovat. Dítě si může vybrat nejen to, co bude dělat, ale také kdy to bude dělat a s kým to bude dělat – může pracovat samostatně, ve dvojici, ve skupince apod. Naznamená to však, že by děti nemusely dělat nic. Jedná se o strukturovanou svobodu, nikoliv o anarchii. Děti jsou vedeny k zodpovědnosti za to, co umí a neumí, za to, jak se k práci na svém vlastním rozvoji staví. Svobodu mají tam, kde jsou schopny a ochotny převzít zodpovědnost.

Výuka českého jazyka a matematiky probíhá prací každého dítěte s Montessori materiálem na svém individuálním plánu. Pomůcky jsou koncipovány tak, že dítě při práci s pomůckou samostatně vyvodí dané pravidlo. Aktivita vychází vždy od dítěte. Učitel je přítomen jako podpora, pomoc, když je jí zapotřebí. Dítě se může o pomoc obrátit i na spolužáka.

O pokroku se vedou podrobné písemné záznamy. Děti si zaznamenávají svůj pokrok graficky do svého studijního plánu – vybarvují si část látky, kterou již zvládly. Každé období je barevně zakódováno. Dítě, rodič i učitel mají tak přehled při pouhém pohledu do plánů, co ještě dítěti zbývá, co už umí a do jaké míry, ale i to, v jakém časovém období se čemu věnovalo.

Učitelé vedou tzv. podrobný pedagogický deník – o každém dítěti je denně předávána zpráva rodiči vnitřním školním systémem o tom, co právě jejich dítě v dané hodině a daný den dělalo.

Dílna ČJ a matematiky

Dílny ČJ a matematiky jsou úzce spojeny s právě probíhajícím projektem ve škole. Jedná se zejména o aplikaci konkrétních dovedností a znalostí na praktické úkoly spojené s projektem.

V dílnách ČJ je věnována velká pozornost čtenářským dovednostem dětí. Učitelé, kteří Dílny ČJ připravují, mají zkušenosti s metodami RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Důraz je kladen zejména na získání pozitivního vztahu ke čtení a dále na rozvoj čtenářských dovedností ve vztahu ke všem typům textů. V dílně ČJ děti pravidelně navštěvují knihovnu, kde se učí vybírat si pro sebe vhodné knihy. Učitelé sledují nové knihy na trhu, dětem nosí knihy do hodin a seznamují je s nejrůznější literaturou.

Do této oblasti patří také mediální gramotnost dětí. Děti se učí tvořivě vstupovat do mediálního světa,  posuzovat jednotlivá sdělení, učí se chápat mediální sdělení také jako možný nástroj manipulace, rozpoznávat relevantní zdroje a informace apod.

V dílnách ČJ se učí děti texty nejen číst, ale také tvořit. Psaní je zaměřeno na osvojení dovedností spojených s tvorbou textu (opis, přepis, diktování, sebekontrola textu, čitelnost, ale také formální výstavba textu apod.)

Děti v dílnách matematiky provádějí pokusy, měří, váží, pozorují a vyvozují ze svých pozorování závěry. Důraz je kladen na řešení zadaných úkolů, na rozvoj myšlení, hledání netradičních řešení, nikoliv na nácvik postupů.

Angličtina, Němčina

Angličtinu mají děti ve škole od 1. ročníku. Probíhá v dvouhodinových blocích ve skupinách po maximálně 10 dětech. Výuka je vedena v co největším rozsahu v angličtině s důrazem na jeho konverzační mluvenou podobu a také na osvojení základů psané formy cizího jazyka. Výuka gramatiky následuje až po poslechových a konverzačních začátcích. 

Cílem je, aby bylo dítě schopno se v anglicky mluvícím prostředí domluvit, dokázalo reagovat na běžně používané otázky či pokyny a konverzovat o jednoduchých tématech (rodina, kalendář, příroda, zájmy, volný čas, domov, čísla, barvy...). K těmto tématům se přidávají i témata projektového vyučování. Některé hodiny projektového vyučování jsou vedeny v angličtině. 

Od 2. trojročí mají děti 3 hodiny angličtiny týdně a poslední trojročí má 4 hodiny angličtiny týdně. Od 7. ročníku je vyučován další cizí jazyk - němčina. K výuce němčiny se přistupuje podobně jako k výuce angličtiny.

V rámci družiny 1. trojročí je možné navštěvovat také klub konverzace v angličtině. Máme to štěstí, že naše vychovatelka studovala v Anglii a může být tak i družina částečně vedena v angličtině. :)

Projektové vyučování

Předměty vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět – prvouka, Člověk a společnost – Dějepis, Výchova k občanství, Člověk a přírodě – Přírodopis, Zeměpis a částečně také Fyzika, Chemie a Informatika jsou vyučovány v předmětu, který se jmenuje Projektové vyučování. V tomto předmětu dochází k logickému propojení všech výše zmíněných oblastí a předmětů v celoročním projektu.

Jedná se o cyklus 4 projektů. Každý rok je realizován jeden z těchto čtyř celoročních projektů. Celý cyklus se pravidelně opakuje. Stejné projekty se realizují i v MŠ. Děti se tak postupně setkávají s každým projektem 3 - 4x během docházky do MŠ a ZŠ. Stejné téma je vždy realizováno na hlubší úrovni, vyvolává jiné otázky, jinou potřebu dětí, jiné možnosti realizace. Děti si tak své znalosti a dovednosti prohlubují a "nabalují" na sebe.

„Země v našich rukou“ – zeměpisný projekt (bydliště, Okrouhlice, Havlíčkobrodsko, Vysočina, ČR, Evropa, Antarktida, Asie, Amerika, Austrálie, Afrika), orientace v mapách.

„Různé tváře přírody“ - vesmír a Země, voda a vzduch, látky a jejich vlastnosti, biomy a biotopy, člověk, jeho tělo, zdraví a péče o něj.

„Člověk je tvor společenský“ – rodina a její funkce, mezilidské vztahy a komunikace, profese – práce fyzická a duševní, chování v silničním provozu, pomoc nemocným a sociálně slabým, krizové situace – šikana, týrání, prevence zdraví, tísňové linky,  základní lidská práva a práva dítěte, finanční gramotnost, vlastnictví – soukromé, společné, ekologie, atd.

„Hledáme své kořeny“ – historická témata

Projekt vychází ze zadání, směřuje k realizaci v podobě konkrétního výstupu, který se prezentuje. Kroky, které vedou k cíli, jsou tak ovlivňovány zadáním a zamýšleným koncovým produktem. Jsou průběžně vyhodnocovány z hlediska efektivity a na základě toho upravovány. Děti se tak učí postupovat nejen systematicky k cíli, ale také to, že některé kroky mohou vést k cíli snadněji, některé obtížněji a některé vůbec.

Umění a kultura

Předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova se vyučují v rámci předmětu Umění a Kultura. Patří sem i dramatická výchova.

Děti se učí vnímat umění v kontextu doby, uměleckého stylu a umění, ale také jako prostředek komunikace. Konkrétní témata navazují na aktuální projekt v daném školním roce.

Tělesná výchova

Podporuje rozvoj pohybových dovedností a radost z pohybu. Tělesná výchova probíhá na místním hřišti, v případě nepříznivého počasí v Sokolovně. Během hodin se pomocí her rozvíjí nejen pohyb, ale také kooperace, zodpovědnost, výdrž, odvaha apod. Dle aktuálních možností jsou realizovány s pomocí odborných lektorů i další sporty – plavání, lyžování.

Fyzika a chemie

Fyzika se vyučuje formou dílen. Od osmého ročníku se vyučuje jako jeden sloučený předmět spolu s chemií. 

Po společném úvodu se děti ve skupinách nebo jednotlivě rozejdou k práci na pokusech a na závěr hodiny společně vyvozují závěry z pozorování. Zjištěné poznatky zobecňují.

Informace k výuce obecně

Děti i dospělí se řídí předem domluvenými pravidly. Ta mohou být v průběhu roku přezkoumána a změněna. Podnět k přezkoumání může dát kdokoliv z dětí i učitelů. Je důležité uvést i důvody k přezkoumání a dát návrh na změnu.

Děti jsou vedeny k zodpovědnosti za sebe, za svůj život, za své činy i za své vzdělávání. Je realizován respektující, partnerský přístup, namísto trestů a odměn přirozené důsledky. 

Práce s chybou - chyba je vnímána pozitivně. Umožňuje nám nazřít, co je potřeba zlepšit, na čem je třeba pracovat. Chtít hledat, najít a pokusit se svou chybu opravit je důležitá životní kompetence. 

Práce s oceněním - dítě má pracovat pro své potěšení, proto, že mu činnost dává smysl, ne pro potěšení dospělého. Podpora vnitřní motivace dítěte, sebereflexe.

Rozpoznávání svých slabých i silných stránek, vnitřní motivace k celoživotnímu vzdělávání - ve smyslu získávání potřebných informací. Porozumění měnící se společnosti.

Respektování odlišnosti, motivace a odvaha k hledání pravdy, spravedlnosti a jejich hájení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tisk Tisknout   ↑ Nahoru